Оцінка технічної готовності вчителя до роботи в школі за обраною спеціальністю. (А2)

Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Вчитель досконало знає свій предмет. Методична підготовка дозволяє йому легко змінювати форми проведення занять. Бачить можливості свого предмета для морального виховання учнів. Має необхідну педагогічну і психологічну підготовку. Знає необхідні нормативні документи. Вміє працювати з технічними засобами навчання. Бачить перспективу розвитку свого предмета, перспективу використання комп’ютерної техніки і т.д. 9-10
Допустимий Вчитель знає свій предмет, необхідні нормативні документи, основні форми організації занять. Методична підготовка дозволяє досягати хороших результатів, нехай не завжди оптимальними методами. Має необхідну педагогічну і психологічну підготовку, але потрібно збагачувати знання з педагогіки та психології. Бачить можливості свого предмета для морального виховання учнів. Вміє користуватися технічними засобами навчання. Не чітко уявляє собі можливості використання ЕОМ у навчальному процесі. 6-8
Критичний Вчитель знає свій предмет лише в рамках шкільної програми. Нормативні документи про школу знає поверхово, що викликає труднощі в роботі. Методична підготовка вимагає значного вдосконалення. Не вміє використовувати на практиці знання з педагогіки та психології. Не уявляє собі в повному об’ємі виховних можливостей предмета. Не вміє працювати з технічними засобами навчання. Не уявляє можливостей використання ЕОМ в навчальному процесі. 4-5
Недопустимий Не знає свій предмет в рамках шкільної програми. Допускає фактичні помилки під час пояснення фактичного матеріалу. Не володіє необхідною методичною підготовкою. Не знає необхідних нормативних документів про школу. 1-3
3. Оцінка умінь вчителя планувати свою діяльність ( прогнозувати результати своєї роботи ). (П1)
Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Характер планування визначається твердою самоустановкою на досягнення максимальних результатів. Неухильно дотримуються принципи планування. Плани спрямовані на впровадження в життя досягнень передового педагогічного досвіду, на реалізацію і безумовне виконання прийнятих урядових рішень про народну освіту. Під час планування роботи враховуються результати попередньої діяльності, визначаються шляхи закріплення і подальшого розвитку досягнутого, передбачається послідовне усунення недоліків. Планові заходи формулюються чітко, без декларативності і загальних фраз. В них не передбачається проведення конкретної роботи, виконання якої піддається контролю. Плани забезпечують єдність дій школи, сім’ї і громадськості і передбачають досягнення мети найбільш оптимальними методами. Плани відображають оптимальний мотиваційний комплекс праці педагога ВМ>ЗПМ>ЗНМ. 9-10
Допустимий Характер планування визначається лише націлюванням „зверху“. Принципи планування загалом дотримуються. Плани враховують досягнення передового педагогічного досвіду, спрямовані на реалізацію урядових рішень про розвиток народної освіти, але не спрямовані на досягнення максимальних результатів у розв’язанні задач освіти, виховання і розвитку школярів. Планування роботи здійснюється на основі неповного аналізу результатів попередньої діяльності, хоч і з врахуванням в них основних моментів попереднього досвіду. В планах проглядається недостатня цілеспрямованість і вимогливість до себе. В них проявляється мотиваційний комплекс ЗПМ>ЗНМ>ВМ. 6-8
Критичний Характер планування визначається прагненням виглядати „не гірше за інших“. Принципи планування дотримуються лише частково, так як вчитель не міцно їх засвоїв. Планування здійснюється на основі безсистемного аналізу результатів попередньої діяльності, випадкових фактів з життя школярів, неглибоких знань на рівні підготовленості учнів до сприйняття нового. В планах не передбачається узгодженість дій з колегами, формально враховується вплив на учнів громадських організацій, сім’ї. в планах проявляється мотиваційний комплекс ЗПМ>ЗНМ>ВМ. 4-5
Недопустимий Характер планування визначається лише формальними вимогами. Не дотримуються принципи планування, так як вчитель їх не знає. Плани складаються без будь-якого аналізу, без опори на досягнуті результати. Інколи допускається відсутність планів. Ставлення до них визначається мотиваційним комплексом ЗНМ>ЗПМ>ВМ. 1-3
4. Оцінка викладацької діяльності вчителя. (П2)
Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Глибоко розкриває і показує практичне застосування положень предмета, який викладає, створює основи для трудового навчання і професійної орієнтації школярів. Стимулює активність школярів на уроці, їх захопленість пізнавальними і практичними завданнями, їх потребою в самостійному одержанні знань, потребу у творчому переосмисленні засвоєного. Широко практикує активні форми навчання. Повністю використовує можливості предмета для морального виховання учнів. Володіє способами оптимізації навчально-виховного процесу. Добивається максимально можливих результатів. Знання учнів оцінює обґрунтовано. 9-10
Допустимий В основному розкриває і показує практичне застосування основних положень предмета, який викладає, сприяючи тим самим створенню основ для трудового навчання і професійної орієнтації школярів. Практикує, хоч і з окремими елементами формалізму, активні форми навчання. Виконує державні навчальні програми, озброюючи учнів міцними знаннями, уміннями і навичками. Використовує, але не в повній мірі, можливості предмета для морального виховання учнів. Впроваджує елементи оптимізації навчально-виховного процесу. В основному досягає реально можливих результатів успішності. Знання учнів оцінює обґрунтовано. 6-8
Критичний Знання учнів поверхові. Вміння та навички не міцні. Мають місце проблеми з окремих розділів державних програм у значних груп учнів. Інтересу в них навчальний предмет не викликає. Вчитель слабо володіє способами оптимізації навчально-виховного процесу. Практикує, але без успіху, активні форми навчання. Не використовує можливості навчального предмета для морального виховання учнів. Знання учнів оцінює не завжди обґрунтовано. 4-5
Недопустимий У всіх учнів значні упущення в знаннях. Вчитель не виконує державні навчальні програми хоч умови для цього створені. Вчитель не володіє способами оптимізації навчального процесу. Але використовує активні форми навчання. Не використовує можливості навчального предмета для морального виховання учнів. Знання учнів оцінює не обґрунтовано. 1-3
5. Оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи вчителя. (ПЗ)
Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Вчитель є провідним організатором виховних впливів на учнів зі сторони школи, позашкільних виховних закладів, громадських організацій. Здійснює суттєвий вплив на організацію виховання дітей в сім’ї. Здійснює вплив на вибір учнями професій (в старших класах). Вибір форм і організація позаурочної діяльності учнів носить цілеспрямований характер, який відповідає інтересам суспільства в цілому і колективу зокрема. 9-10
Допустимий Вчитель не виступає провідним організатором виховних впливів на учнів зі сторони школи, позашкільних виховних закладів, громадських організацій. Але його позаурочна організаційно-виховна діяльність спрямована на досягнення мети виховання, яку ставить суспільство в цілому і педагогічний колектив зокрема. У своїй діяльності вчитель досягає не менших успіхів, ніж перша категорія вчителів. 6-8
Критичний Вчитель не лише не виступає провідним організатором виховного впливу на учнів, але й при організації позаурочної діяльності допускає неузгодженість з колективними зусиллями. На частину учнів він не має жодного впливу. 4-5
Недопустимий Організація позаурочної діяльності учнів носить беззмістовний характер. Вчитель не надає допомоги батькам у вихованні їх дітей. Не має жодного впливу на більшість учнів, з якими працює. 2-3
Недопустимий Вчитель здійснює негативний вплив на вихованців. Заважає іншим членам педагогічного колективу, батькам досягати позитивних результатів у вихованні дітей. Провокує учнів на протиправні вчинки.
6. Оцінка роботи вчителя над підвищенням свого професійного рівня. (П4)
Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Вчитель вивчає за різними джерелами досягнення педагогічної науки і практики. Постійно вдосконалює свою методику викладання шукає нові форми і методи організації занять з учнями. Розширює знання із свого предмета. Ріст педагогічної майстерності відображається на результатах його діяльності. Вчитель першим у школі використовує новаторські технології. Займається дослідницькою роботою. 9-10
Допустимий Вчитель вивчає за різними джерелами останні досягнення педагогічної науки і практики. Вдосконалює традиційну методику викладання. За необхідності шукає нові форми і методи організації занять з учнями. Розширює знання зі свого предмета. Але ріст педагогічної майстерності обмежується лише потребами сьогоднішнього дня. Він не заглядає в день завтрашній. Вчитель не прагне першим у школі використовувати новаторські технології, але успішно переймає їх у своїх колег. 6-8
Критичний Вчитель вивчає досягнення педагогічної науки і передової практики згідно рекомендацій адміністрації школи і колег по роботі. Впроваджує, але без успіху, нові форми і методи організації занять з учнями. Лише напоказ вдосконалює власну методику викладання. Не цікавиться, або цікавиться від випадку до випадку досягненнями науки і техніки. Не розширює знання зі свого предмета, задовольняючись тим, що отримав під час навчання. 4-5
Недопустимий Вчитель не вивчає останніх досягнень педагогічної науки і передової практики. Не використовує досвід своїх колег по роботі. Не вдосконалює власну методику викладання. Не розширює знання зі свого предмета. 1-3
7. Оцінка моральних якостей, ступеня оволодіння принципами і нормами професійної етики, культурних інтересів учителя. (П5)
Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Ви вважаєте, що вчитель має чітко вироблену життєву позицію, яка не суперечить моральним нормам суспільства. Його культура спілкування, зовнішності, його судження про шляхи розвитку суспільних відносин, про моральні якості інших людей не суперечать вимогам суспільства. Спосіб життя вчителя відповідає моральним та етичним нормам. Вчитель не залишає поза увагою громадські вчинки інших людей. Його естетичні інтереси проявляються в літературі, музиці, кіно, театрі. Вчитель своєю поведінкою, культурою спілкування визначає моральні орієнтири для колективу школи, служить прикладом для учнів. 9-10
Допустимий Культура спілкування і зовнішності відповідає вимогам суспільства, але не завжди спосіб життя відповідає моральним і етичним нормам. Вчитель сам в основному дотримується норм професійної етики, але в той же час може не реагувати на порушення зі сторони інших вчителів. Культурні інтереси проявляються в літературі, музиці, кіно, театрі і т.п. 6-8
Критичний Культура спілкування, зовнішності не завжди відповідає вимогам оточуючих. Має місце розходження між словом і справою. Боротьба з антигромадськими вчинками лише на словах. Інтереси в літературі, музиці, кіно, театрі поверхові. 4-5
Недопустимий Культура спілкування з людьми, зовнішності не відповідають вимогам професійної етики. Вчитель дає невірну оцінку антигромадським проявам у суспільстві. Оправдовує антисоціальні інтереси окремих членів суспільства. Не цікавиться мистецтвом. Здійснює негативний вплив на учнів. 2-3
Недопустимий Мають місце грубі порушення норм життя суспільства. Здійснює негативний вплив на учнів.
8. Оцінка результативності громадської роботи вчителя. (П6)
Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Вчитель бере активну участь в роботі громадських організацій. Результати його діяльності в громадських організаціях схвалюються більшістю членів цих організацій і оточуючих його людей. Вчитель часто виступає з ініціативами щодо покращення роботи громадських організацій. Результати громадської роботи мають соціальне значення. 9-10
Допустимий Вчитель бере участь в роботі громадських організацій, не відмовляється від громадських доручень, але сам ініціативи не проявляє. Результати громадської діяльності загально відомі. 6-8
Критичний Вчитель має громадські доручення (є членом громадських організацій), але виконує їх не зовсім сумлінно, або їх виконання негативно відбивається на результатах основної діяльності. Можливо, про результати його громадської роботи нічого не відомо. 4-5
Недопустимий Ухиляється від виконання громадських доручень, від роботи в будь-яких громадських об’єднань, організацій. 1-3
9. Оцінка вміння вчителя жити і працювати в колективі. (П7)
Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Вчитель вміє узгоджувати свої дії з діями педагогічного колективу, цінує колективний досвід, вміє вчитися в колег, збагачуючи свій індивідуальний досвід досвідом колективу. Поважає прогресивні традиції колективу. Оберігає колектив від руйнівного впливу таких особистісних якостей як недоброзичливість, дратівливість, вразливість, нетактовність, нетерпимість до критики. Свідомо вносить свій особистий вклад у життя педагогічного колективу, усвідомлюючи свою відповідальність за все те, що в ньому відбувається. Бореться з проявами кастовості, професійного егоїзму. 9-10
Допустимий Вчитель дотримується норм професійної етики: повага до колег, чуйність, уважність, делікатність. Підтримує колективні традиції. Але не відчуває особистої відповідальності за стан морального клімату в колективі. Не порушуючи норм співжиття, вчитель разом з тим проходить повз порушення цих норм іншими членами колективу. Підтримує всі прогресивні започаткування колективу, але не виступає їх організатором. 6-8
Критичний Вчитель має слабкі навички колективної праці (сподівається лише на власні сили). Зв’язки з колегами по роботі - односторонні (або лише споживацькі, або визначаються лише випадковими стосунками, або проявляються лише під час особистої зацікавленості і т.д.). Інколи допускаються безтактовні судження про роботу своїх колег, після яких можуть виникнути конфліктні ситуації. 4-5
Недопустимий Зв’язок з колективом відсутній. Допускає порушення професійної етики, зневажливе ставлення до колег. Претензії на особливе становище і т.і. Створює конфліктні ситуації. Негативно впливає на соціально-психологічний клімат в колективі. 1-3
10. Оцінка вміння вчителя організовувати свою працю і працю учнів. Ставлення до фізичної культури та спорту. (П8)
Рівень Якісна характеристика Оцінка
Оптимальний Вчитель строго дотримується режиму дня, дорожить своїм часом і часом учнів. Оптимально організовує свою працю. Немає втрат часу на уроці. Дотримується техніки безпеки під час організації занять, гігієнічних і санітарних вимог. У відповідності із своїми можливостями займається фізкультурою, спортом. 9-10
Допустимий Вчитель в основному дотримується шкільного режиму дня, дорожить своїм часом і часом учнів. В основному оптимально організовує свою працю, дотримується техніки безпеки, гігієнічних і санітарних вимог. Ті порушення, які мають місце, не мають суттєвого впливу на здоров’я учнів і власне здоров’я. 6-8
Критичний Вчитель не завжди дотримується шкільного режиму дня (запізнюється на уроки, затримує учнів після дзвінка), не завжди дотримується гігієни і санітарії, що, можливо, відображається на здоров’ї учнів і власному здоров’ї. Не вміє оптимально організовувати свою працю. Заняття фізкультурою і спортом вважає марною тратою часу. 4-5
Недопустимий Вчитель грубо порушує шкільний режим дня, вибиваючи таким чином й інших із звичного режиму роботи. Результатів досягає, в основному, з допомогою нескінченних додаткових занять, позаурочних заліків. Грубо порушує вимоги техніки безпеки, що впливає на здоров’я дітей. До фізкультури і спорту байдужий. 1-3

АНКЕТУВАННЯ УЧНІВМаксимальна кількість балів - 10, якщо учні виставляють нижче 5, то це характеризує негативне ставлення до вчителя.

Учні відповідають на питання: П2,П3, П4, П5, П6, П7, П8.

П6 - можуть не оцінювати, за бажанням.

П2 - Вам подобається манера спілкування вчителя з класом, пояснення вчителя Вам зрозумілі. Ви впевнені в тому, що знання з даного предмета стануть вам у пригоді у подальшому житті. Предмет цікавий. Вчитель відповідає на всі Ваші запитання. Знання оцінює строго, але справедливо. Основна думка - Ви впевнені в тому, що інший вчитель не навчить Вас краще.

П3 - Вам подобається спілкування з вчителем у позаурочний час. Він багато знає, начитаний. Всі заходи, які він організовує, цікаві за змістом, Ви не вважаєте, що при цьому втрачаєте час. Вчитель рахується з Вашими інтересами.

П4- Ви помічаєте, що вчитель постійно шукає нові форми проведення уроків, вдосконалює старі. Ви завжди з цікавістю очікуєте нововведення, оскільки вони урізноманітнюють Вашу діяльність, допомагають краще засвоїти матеріал.

П5 - Вам імпонує манера вчителя одягатися, вести бесіду з людьми, вчитель коректний, ввічливий, його слова не розходяться зі справами. Він ніколи не пройде повз порушення дисципліни, естетичні інтереси проявляються в літературі, кіно, театрі.

П6. - Вчитель бере активну участь в громадському житті школи, всі рахуються з його думкою, вміє спілкуватися з учнями, колегами.

П7 - Вчитель живе життям колективу школи, цікавиться роботою дитячих громадських організацій, проявляє справжню повагу до учнів. Рахується з Вашою думкою, карає завжди справедливо, не боїться визнати свої помилки перед учнями, якщо неправий, то завжди вибачиться.

П8 - Вчитель строго дотримується шкільного режиму дня і сам його виконує.

АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ

П2 - Ви переконані в тому, що вчитель дає необхідні знання з предмета. Ви дуже шкодували б, якщо б цей вчитель пішов зі школи, в іншого вчителя Ваш син чи дочка не будуть вчитися краще.

П3 - Ви вважаєте, що позаурочна організаційна виховна діяльність вчителя в значній мірі полегшує виховання вашого сина чи дочки. У Вас хороші зв’язки з цим учителем. Він консультує Вас з питань виховання.

П5, П6, П7, П8 - аналогічні оцінкам вчителів.

П4 - Батьками не оцінюється.
7827919683018431.html
7827987335881886.html
    PR.RU™